کمک به مرمت و ساخت مسجد

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
مرمت مسجد ابوالفضل روستای فخرآباد

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)