بازدید فرمانده ناحیه مقاومت اردکان از پایگاه بسیج فخرآباد

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
بازدید فرمانده ناحیه مقاومت اردکان از پایگاه بسیج فخرآباد

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)