نتیجه افکارسنجی (پذیرایی مراسم ترحیم) روستای فخرآباد

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
پرسشنامه

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)