دردنامه ای از جنس درد!

بیست و سی خبرگردی اخبار ظلم ستم انتخابات دکتر سلامدردنامه ای از جنس درد!
بیست و سی خبرگردی اخبار ظلم ستم انتخابات دکتر سلامدردنامه ای از جنس درد!

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)