فخرآباد زمین لرزه...؟!

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
فخرآباد زمین لرزه...؟!

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)