آثار باستانی روستا فخرآباد (برج های تاریخی روستا)

برج قدمت تاریخ تمدن روستا فخرآباد دهاتماآثار باستانی روستا فخرآباد (برج های تاریخی روستا)
برج قدمت تاریخ تمدن روستا فخرآباد دهاتماآثار باستانی روستا فخرآباد (برج های تاریخی روستا)

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)